Zasady zakupu w sklepie internetowym DE FERR MANUFACTURE określa regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

I. Regulamin

1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z witryny Sklepu De FERR Manufacture dalej zwany dalej Sklepem De FERR oraz sprzedaży produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w ramach Sklepu De FERR.
2.Niniejszy regulamin w zakresie jakim dotyczy warunków dostępu do witryny Sklepu De FERR jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

II. Definicje.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
2.Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której szczególne przepisy przyznają zdolność prawną, wspólnicy spółki cywilnej, która korzysta z witryny internetowej dostępnej pod adresem www.deferr.eu lub która założyła Konto w Sklepie De FERR w procesie  Rejestracji. W przypadku Klientów nie będących osobami fizycznymi, osoba przeprowadzająca Rejestrację lub składająca zamówienie oświadcza, iż jest upoważniona do reprezentowania Klienta i zawierania w jego imieniu i na jego rzecz umów/zaciągania zobowiązań.
3.Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4.Konto – podstrona serwisu Sklepu De FERR, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzania danymi osobowymi, otrzymywania powiadomień o zmianie statusu zamówionych Produktów.
5.Login – adres e-mail Klienta, konieczny do uzyskania dostępu do Konta, wskazany samodzielnie  przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
6.Polityka prywatności – dokument określający zasady postępowania z danymi pozyskiwanymi za pośrednictwem Sklepu De FERR.
7.Produkty – towary dostępne za pośrednictwem sieci Internet w Sklepie De FERR.
8.Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępny pod adresem www.deferr.eu w zakładce ZASADY ZAKUPU.

9.Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem zakładki LOG IN udostępnionego przez Sklep De FERR na stronie głównej serwisu Sklepu De FERR, poprzez podanie Loginu  i Hasła.

10.Sklep De FERR – sklep internetowy dostępny pod adresem www.deferr.eu, w którym Klient może kupić Produkty.

11.Strony – Sklep De FERR i Klient.

III. Postanowienia ogólne.

1.Właścicielem Sklepu De FERR jest Sobiesław Stachowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: DBS Sobiesław Stachowski w Warszawie, zarejestrowaną przy ul. Odkrytej 67D/45, 03-140 Warszawa, posiadający numer NIP 1230456129 oraz numer REGON 015016966.

2.Sklep De FERR prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu, tj. środków porozumiewania się na odległość.

3.Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu De FERR, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu De FERR oraz wchodzące w jego skład elementy graficzne podlegają ochronie prawnej i przysługują właścicielowi Sklepu De FERR.

4.Wszelkie prawa do zamieszczanych w serwisie materiałów graficznych oraz tekstowych, znaków towarowych przysługują wyłącznie właścicielowi Sklepu De FERR. Właściciel Sklepu De FERR umieszczając powyższe na stronach internetowych serwisu nie udziela jakichkolwiek praw czy licencji na te materiały w zakresie wykraczającym poza ich odtwarzanie dla osobistego użytku w celu prawidłowego wyświetlenia zawartości serwisu.

5.Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej (email) informacji handlowych dotyczących Sklepu De FERR i Produktów. Powyższa zgoda może być w każdym czasie odwołana przez Klienta poprzez kliknięcie w aktywy link w stopce wiadomości poczty elektronicznej zawierającej informację handlową lub przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: deferr@deferr.eu lub odznaczając odpowiednie pole w zakładce Moje konto – subskrypcja newslettera.

6.Korzystanie ze Sklepu De FERR możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) minimalna rozdzielczość ekranu 1280 x 800 pikseli;

b) dostęp do sieci Internet;

c) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików Cookies lub

d) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików Cookies;

e) do odbierania wiadomości poczty elektronicznej – posiadanie konta i adresu poczty elektronicznej.

7.W Sklepie De FERR wykorzystywane są pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu De FERR przez Klienta w celu:

a) utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu De FERR ponownie wpisywać Hasła,

b) dostosowania serwisu Sklepu De FERR do potrzeb Klientów oraz

c) tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu De FERR.

8. Wszelkie zapytania Klienci mogą kierować : 

a) na adres rejestrowy właściciela Sklepu De FERR: DBS Sobiesław Stachowski ul. Odkryta 67D/45, 03-140 Warszawa.

b) na adres elektroniczny Sklepu De FERR: deferr@deferr.eu

c) telefonicznie pod numerem telefonu : +48223002892.

IV. Dokonywanie zakupów w Sklepie De FERR.

1.Przedmiotem sprzedaży są Produkty wskazane w ofercie Sklepu De FERR w chwili składania zamówienia przez Klienta.

2.W celu dokonania zakupu Produktu poprzez Sklep De FERR, Klient powinien wejść na stronę internetową www.deferr.eu, dokonać zalogowania przy użyciu Loginu i Hasła (ewentualnie dokonać Rejestracji w przypadku nieposiadania Loginu w Sklepie De FERR), a następnie dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie De FERR i złożyć zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

3.Wybór Produktu do zamówienia przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie go do listy zakupów – koszyka.

4.W celu realizacji zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających jej realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym) lub innych danych wskazanych za pośrednictwem strony internetowej Sklepu De FERR. Podanie numeru telefonu kontaktowego jest obowiązkowe w celu usprawnienia procesu obsługi.

5.Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sklep De FERR 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia realizowane są w kolejności ich wpływu do Sklepu De FERR.

6.Klient, przesyłając do Sklepu De FERR zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów. Fakt ten jest potwierdzony przez Sklep De FERR jako "Potwierdzenie złożenia zamówienia"  na podany przez Klienta adres e-mail co jest równoznaczne jako rozpoczęcie przyjęcia zamówienia do realizacji.

7.Sklep De FERR po otrzymaniu zamówienia  od Klienta, a w przypadku innego sposobu płatności niż płatność przy odbiorze, również otrzymania zapłaty od Klienta, niezwłocznie potwierdzi zamówienie wysyłając wiadomość „Potwierdzenie zakupu” na podany adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość ta wraz z załącznikiem "Faktura Pro-Forma" w formie pliku w formacie pdf do którego otwarcia niezbedny jest ogólnodostępny program Adobe Reader http://get.adobe.com/reader/, zawierają poniższe informacje:

a) dane sklepu De FERR

b) numer zamówienia i datę jego złożenia;

c) listę zamawianych Produktów wraz z ceną jednostkową;

d) cenę łączną  netto oraz brutto oraz wybrany sposób zapłaty;

e) całkowity koszt dostawy;

f) sposób oraz termin dostawy;

g) informacje o prawie odstąpienia od umowy.

8.Wysłane przez Sklep De FERR potwierdzenie przyjęcia zamówienia „Potwierdzenie zakupu” na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa w ust 6. powyżej.

9.Do zawarcia pomiędzy Klientem a Sklepem De FERR umowy kupna Produktów wyszczególnionych w zamówieniu, dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sklep De FERR zamówienia, w sposób opisany w punkcie 7 powyżej. 

10.Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatki.

11.Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:

a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po tym, jak Sklep De FERR wyśle do Klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia;

b) w przypadku zamówień płatnych internetowym przelewem bankowym - po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Sklepu De FERR;

c) w przypadku zamówień płatnych kartą płatniczą - w chwili autoryzacji karty.

12.Zamówienia złożone w Sklepie De FERR, z nieuregulowaną płatnością oraz w przypadku braku kontaktu ze strony Klienta, zostaną anulowane po upływie 14 (czternastu) dni od złożenia zamówienia.

13.Informacja o dostępności Produktu i terminie wysyłki zamówienia jest podawana każdorazowo przy danym Produkcie na stronie Sklepu De FERR.

14.W przypadku niedostępności lub ograniczonej dostępności Produktów, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację z prośbą o potwierdzenie woli oczekiwania. W przypadku braku Produktu lub braku woli oczekiwania Klient otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonej przez siebie opłat ceny zgodnie z zasadami jak w przypadku odstąpienia od umowy.

V. Uprawnienie do odstąpienia od umowy.

1.Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zrealizowania zamówienia (terminu dostawy Produktów na adres wynikający z Zamówienia).

2.Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przed upływem tego terminu na adres: DBS Sobiesław Stachowski ul. Odkryta 67D/45, 03-140 Warszawa lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: deferr@deferr.eu  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest TUTAJ.

3.W przypadku odstąpienia, umowa uważana jest za nie zawartą a Konsument otrzyma zwrot ceny uiszczonej za zakupione Produkty oraz zobowiązany jest w terminie 14 dni zwrócić dostarczone mu Produkty w stanie nie zmienionym na adres: DBS Sobiesław Stachowski; 26-600 Radom ul. Kopalniana 10.

4.Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.

5.Koszt odesłania Produktów ponosi Konsument. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep De FERR wysyła zwracane pieniądze maksymalnie w ciągu 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. 

6.Zwrot uiszczonej przez Konsumenta ceny, w przypadku płatności gotówką przy odbiorze następuje, przelewem na konto wskazane przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, w pozostałych przypadkach albo na rachunek karty płatniczej lub rachunek bankowy, z którego Konsument dokonał zapłaty.

VI. Sposób płatności.

1.W toku dokonywania zamówienia, Klient ma możliwość uiszczenia ceny za zamówiony Produkt w wybrany przez siebie sposób, tj.:

a) gotówką w polskich złotych przy odbiorze dostawy;

b) poprzez płatność elektroniczną realizowaną w serwisie rozliczeniowym umożliwiającym dokonanie przelewu bezpośrednio z rachunku bankowego klienta, pod warunkiem, że rachunek Klienta jest obsługiwany przez PayU S.A. ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań;

c) kartą płatniczą przez system obsługiwany przez PayU S.A. ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań;

d) przelewem przez system obsługiwany przez PayU S.A. ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań.

2.Płatność za pośrednictwem internetowego przelewu bankowego oraz kartą płatniczą przy pomocy serwisu PayU odbywa się w systemie PayU i akceptacji treści regulaminu dostępnego pod adresem http://www.payu.pl/pliki-do-pobrania/regulaminy-i-informacje-dla-e-sklepow.

3.Do każdego zamówienia Sklep De FERR wystawia dowód dokonania zakupu. Jeśli jest to faktura VAT, związane jest to z wymogiem zaznaczenia stosownej opcji przy zamówieniu oraz podanie danych kupującego. Faktury VAT wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta Produkty są skompletowane i gotowe do wysyłki.

VII. Dostawa

1.Zamówione Produkty są wydawane w opakowaniach jednostkowych. 

2.Zamówione Produkty mogą zostać dostarczone jedynie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polski.

3.Sklep De FERR pokrywa koszty dostawy od kwoty zamówienia 240 zł. Jednakże nie dotyczy to mebli i towarów gabarytowych, gdzie koszty takie są kalkulowane indywidualnie. Stosowne informacje z tym związane są zamieszczone przy opisie każdego produktu.

4.Sklep De FERR dostarcza  zamówione Produkty korzystając z firm kurierskich. W przypadku zamówień niejednostkowych istnieje możliwość dostarczenia produktów transportem własnym na uzgodnionych przez Strony zasadach.

5.Klient ma możliwość bezpośredniego odbioru Produktów w magazynie  Sklepu De FERR po uprzednim uzgodnieniu takiej formy odbioru drogą mailową.

6.Dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie trzydziestu dni, licząc od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji, o ile przy Produkcie nie zaznaczono inaczej.

7.Termin wysyłki przesyłki jest każdorazowo wskazany przy składaniu zamówienia (w trakcie jego składania) oraz potwierdzany w zamówieniu i dotyczy dni roboczych.

8.Przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej z zamówionym Produktem, Klient jest uprawniony do sprawdzenia przesyłki i w przypadku stwierdzenia:

a) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

b) niekompletności przesyłki,

c) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia,

Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki, spisując stosowny protokół dostarczony przez przedstawiciela firmy kurierskiej. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sklep De FERR poprzez wysłanie wiadomości e-mail pod adres: deferr@deferr.eu  z informacją o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.

VIII. Reklamacje oraz niezgodność Produktu z umową.

1.Reklamacje w zakresie działania Sklepu De FERR można zgłaszać listownie na adres rejestrowy właściciela Sklepu De FERR: DBS Sobiesław Stachowski ul. Odkryta 67D/45, 03-140 Warszawa oraz za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej na adres deferr@deferr.eu w terminie 14 dni od powzięcia przez Klienta informacji lub zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. 

2.W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres lub adres poczty elektronicznej, opis powodu reklamacji oraz wskazać żądanie.

3.Sklep De FERR rozpatruje reklamacje i powiadamia Klienta o jej wyniku najpóźniej w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

4.Sklep De FERR odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży Produktu zakupionego przez Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.).

5.DBS Sobiesław Stachowski jest producentem Produktów. Z uwagi na fakt, że Produkty marki De FERR wykonywane są ręcznie , ich wymiary, kształty oraz kolory mogą nieznacznie odbiegać od prezentowanych w Sklepie De FERR

IX. Dane osobowe.

1.Rejestrując się w Sklepie De FERR, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w Sklepie De FERR. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep De FERR. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2.Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3.Zgodne z ww. ustawą, Klienci Sklepu De FERR mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

X. Postanowienia końcowe.

1.DBS Sobiesław Stachowski zastrzega prawo do czasowych przerw w funkcjonowaniu Sklepu De FERR, powyższe pozostaje jednak bez wpływu na realizację potwierdzonych zamówień.

2.Klient oświadcza, że dane podane przez niego, w szczególności dane osobowe oraz firmowe, adres dostawy i korespondencji, są prawdziwe i kompletne. W przypadku zmiany danych Klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Sklep De FERR, poprzez aktualizację danych na Koncie.

3.Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do Sklepu De FERR następujących treści: powodujących lub mogących powodować nieprawidłową jej pracę lub  przeciążenie, naruszających prawa osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z   powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.

5.Klient zobowiązany jest przechowywać hasło do Konta w bezpiecznym miejscu, uniemożliwiającym dostęp osób trzecich.

6.Klient ma prawo wypowiedzenia w każdym czasie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczna (dostępu Sklepu De FERR za pośrednictwem Konta) poprzez usunięcie Konta.

7.DBS Sobiesław Stachowski ma prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, który biegnie od dnia zawiadomienia Klienta na adres poczty elektronicznej wskazany w Koncie.

8.DBS Sobiesław Stachowski zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu De FERR. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu, pod warunkiem że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych w Sklepie De FERR przed jej wejściem w życie.

9.Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu De FERR oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

10.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2014 r.